Disclaimer

Tarieven

Op de site van “degoedkoopstehypotheekadviseurs.nl” zijn de vermelde tarieven primair verkregen via een onafhankelijk onderzoek. Sindsdien vinden er continue (online) aanmeldingen c.q. wijzigingen van de gegevens plaats door de hypotheekadviseurs zelf. DGHA B.V. streeft ernaar tarieven niet ouder dan een half jaar te publiceren. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de desbetreffende hypotheekadviseur. DGHA B.V. is niet verantwoordelijk voor een onjuiste of onvolledige weergave van de tarieven door de hypotheekadviseur of achteraf geconstateerde afwijkingen van de online vermelde tarieven of extra doorberekende kosten.

Indicatie

Er kan niet worden gegarandeerd dat de op deze site vermelde tarieven ‘up to date’ zijn. In de huidige situatie schommelen de tarieven zeer sterk, waardoor deze kunnen zijn gewijzigd op het moment dat u de site bezoekt of dat u op afspraak gaat bij de door u gekozen hypotheekadviseur. De genoemde tarieven geven in het algemeen echter een goede indicatie. Wilt u zekerder zijn van uw zaak dan raden wij u aan voorafgaand aan uw bezoek een offerte voor uw specifieke situatie op te vragen.

Privacy

Op verschillende plaatsen op de site heeft de bezoeker de mogelijkheid persoonlijke gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden verwerkt in bestanden die eigendom zijn van:

DGHA B.V.
Postbus 113
4760 AC ZEVENBERGEN

Deze gegevens worden gebruikt voor onze administratie en marktonderzoek. Indien dit door de bezoeker is aangegeven middels “opt-in” kunnen deze gegevens tevens gebruikt worden voor het aanbod van gepersonaliseerde informatie en acties betreffende onze producten en diensten of producten en diensten van onze partners. Indien u als bezoeker er geen prijs op stelt dergelijke informatie te ontvangen, kunt u ons dit laten weten door een e-mail te sturen naar info@degoedkoopstehypotheekadviseurs.nl. De bezoeker heeft het recht zijn persoonlijke gegevens te controleren en zo nodig te corrigeren

Aansprakelijkheid

DGHA B.V. beoogt met deze website bezoekers informatie te verschaffen over actuele onderwerpen. De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. De gebruiker van deze website is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik van deze website en op het juiste interpreteren van de informatie verstrekt door de hypotheekadviseur. DGHA B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. Tevens is DGHA B.V. niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van deze website of het gebruik van gegevens verstrekt door of namens DGHA B.V. via deze website, noch voor schade als gevolg van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen, onderbrekingen van en fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie door DGHA B.V. aan u of door u aan DGHA B.V..

DGHA B.V. heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Andere websites die door middel van links of anderszins toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet door DGHA B.V. gecontroleerd of goedgekeurd. DGHA B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden. DGHA B.V. garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Intellectuele eigendomsrechten

De informatie, tekst, afbeeldingen en andere gegevens op deze website alsmede de vormgeving van deze website, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankenwet en andere toepasselijke wetgeving. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot deze website berusten bij DGHA B.V. of haar licentiegever(s). Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets van deze website worden verveelvoudigd (waaronder ‘framing’ mede wordt begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van DGHA B.V..

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

DGHA B.V.
Postbus 113
4760 AC ZEVENBERGEN

E-mail: info@degoedkoopstehypotheekadviseurs.nl